VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

28 januari 2018

Beste Westervoorters.

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze verkiezingen worden steeds belangrijker. Lokaal wordt steeds duidelijker zichtbaar dat het ertoe doet wie de gemeente bestuurt. Het is dus van belang dat de Partij van de Arbeid zo sterk mogelijk uit de bus komt om sociaaldemocratisch het verschil te kunnen maken. Meer dan ooit zullen deze gemeenteraadsverkiezingen draaien om lokale verschillen die door politieke besluitvorming steeds groter worden.

Voor de Partij van de Arbeid is een rechtvaardige samenleving er een van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het zijn deze basisvoorwaarden die voor een gelukkig en tevreden leven kunnen zorgen. De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving, waarbij solidariteit een heel belangrijke bouwsteen vormt.

Met veel mensen gaat het gelukkig gewoon goed. Maar een te grote en bovendien groeiende groep mensen dreigt achterop te raken. Er zijn nog steeds groeiende verschillen in inkomen, vermogen, opleidingskansen, arbeidszekerheid, gezondheid, levensduur en de toegang tot de woningmarkt.

De Partij van de Arbeid staat voor een lokale samenleving die verbonden is, waarin je kunt vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt en er gelijke rechten en kansen zijn. Waarin ontplooiing, verheffing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van burgers een doorlopende opgave moet zijn.

Ook zien we dat de lokale politiek steeds meer genoodzaakt is samen te werken. Illustratief hiervoor zijn de toename van het aantal gemeenschappelijke regelingen en de centrale inkoopbureaus in het sociale domein. De politieke kleur lijkt steeds minder van belang te zijn; het zou toch moeten uitmaken en te merken zijn dat je te maken hebt met een PvdA-raadslid of met iemand van een andere partij.

De Partij van de Arbeid Westervoort geeft met dit verkiezingsprogramma aan wat het voor Westervoort wil bereiken: WESTERVOORT VERBONDEN 2018 – 2022

met vriendelijke groet,

Ineke Tegelaar                                                                                                     (fractievoorzitter PvdA Westervoort)

 

Inhoudsopgave

 

 

  1. Samen leven 4
  1. Aan het werk 6
  2. Kinderen 7
  1. Leven in een duurzaam en groen Westervoort 8

 

1.     Samen leven

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Dit alles in een land, waar kinderen onbevreesd opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

•         Zorg en welzijn

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan.

 

Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en samenleving te signaleren, te

benoemen en op te lossen. Over hoe we dat willen realiseren leest u hieronder meer.

•         Armoede en schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Toch is dat ook in ons dorp het geval. Sterker nog, het worden er steeds meer!

 

Voor de PvdA is dit onacceptabel! Daarom streven wij naar een trendbreuk en spannen wij ons in om minder mensen in de schuldhulpverlening terecht te laten komen.

 

AandachtspuntenDoelstellingen
•       Aantal mensen in de schuldhulpverleningü  Daling van het aantal mensen in de schuldhulpverlening

ü  Daling van het aantal mensen dat toetreedt tot schuldhulp verlening

•       Capaciteit van de schuldhulp verleningü  Meer gezinnen en personen helpen per jaar.

(N.B. dit zal een budgetverhoging met zich meebrengen)

•         Sport

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, vanwege de spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt, om te leren samenwerken en ga zo maar door.

Westervoort heeft van oudsher een rijk verenigingsleven dat hier aan bijdraagt.

De PvdA wil dan ook dat het huidige voorzieningsniveau qua verenigingen blijft bestaan.

•         Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in ons dorp. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor Westervoort denken we daarbij aan de bibliotheken, het muziek- en cultuuronderwijs, het rijke verenigingsleven, maar ook bijvoorbeeld de kermis, het carnaval, het kasteeltje en alle andere vormen van culturele uitingen.

Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

 

 

•         Zeggenschap en betrokkenheid in de publieke sector

Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, voel je je veilig en heb je een goede omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, (verkeers-)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, voorzieningen en zorg.

 

Leefbaarheid is niet een zaak van overheid alleen, maar vooral van inwoners, ondernemers en instellingen samen.

 

De ideeën en plannen voor de (her-)inrichting van straten, buurten en wijken moet van onder op komen; dus van de bewoners zelf. De raad en het gemeentelijk apparaat faciliteren dit vervolgens. Dit doen wij door budget vrij te maken voor initiatieven en voor door bewoners opgestarte samenwerkingen. Wij denken hierbij aan energiecoöperaties, ruimtelijke inrichting van een straat en of buurt, tuintjes en parken, etc.

 

AandachtspuntenDoelstellingen
•          Bestuurlijke consequenties

o    Kaderstelling (financiën, economie, sociale en fysieke veiligheid, klimaatadaptatie, draagvlak)

o    Marginale toetsing door de raad.

o    Overleg van de raad met vertegenwoordigingen van de buurten en andere belanghebbenden.

ü  Tenminste 40% van invulling infrastructurele plannen door inwoners en andere direct betrokkenen.

 

ü  Een score hoger dan 7 in “Waar staat je gemeente” bij vragen over leefbaarheid en sociale cohesie aan het einde van deze raadsperiode.

•         Contact met de raad en college

De PvdA staat dicht bij de inwoners. Dat zou ook moeten gelden voor de hele raad, het college en de ambtenaren, vinden wij.

Daarom willen wij inloopavonden organiseren voor inwoners en belanghebbende waar raad, college en ambtenaren direct aangesproken kunnen worden, zowel met klachten, als opmerkingen en voorstellen.

Om daar een succes van te kunnen maken zou de wethouder tenminste 70% van de klachten ter plekke moeten kunnen oplossen of tenminste oplossingsvoorstellen doen.

 

•         Participatie en integratie

De PvdA staat voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Een samenleving is een plek is voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid, kortom: samenleven is omgaan met verschillen tussen mensen. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de ouderen participatie.

 

AandachtspuntenDoelstellingen
•          Ouderenparticipatieü  Ondersteuning op maat voor ieder die dat nodig heeft.

 

2.     Aan het werk

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA is werk betaald.

 

Een eerlijke kans op werk voor iedereen staat voorop. Dit betekent dat er extra aandacht aan jongeren, ouderen en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gegeven zal worden.

 

Goed werk is de weg uit armoede.

Samen met extra hulp bij problematische armoede moet dit leiden tot minder armoede en idealiter uiteindelijk tot het verdwijnen daarvan.

 

AandachtspuntenDoelstellingen
•          (Her/bij-)scholing
(Op peil houden/brengen van kennis, kunde en vaardigheden en aanpassen aan de behoeften van vandaag en morgen.)
ü  Trajecten voor werkzoekenden; Deelname gelijk aan of groter dan 25%.
ü  Werkzoekenden zo snel mogelijk weer in de maatschappij brengen
ü  Studiebudget voor werkenden en/of garantiestellingen voor studielening
ü  Werkervaringsplaatsen; 1 op elke 20 arbeidsplaatsen
ü  Stageplaatsen; 1 op elke 20 arbeidsplaatsen
•          Arbeidsparticipatie van alleenstaanden en vrouwenü  Kinderopvang; Voldoende capaciteit, aantal kinderopvang plaatsen
•          Laag geletterdheid

(kunnen lezen en schrijven)

(voldoende kunnen begrijpen en spreken van het Nederlands.)

ü  Laaggeletterdheid; niveau gelijk aan of lager dan het regionaal gemiddelde.
ü  Actief op zoek naar hulpbehoevenden en leertrajecten aanbieden.
•          Vergrijzingü  Lager percentage van onvrijwillig werkeloze ouderen
•          Armoedeü  Lager percentage van gezinnen die in armoede leven

 

3.     Kinderen

•         Onderwijs

De schooluitval in Westervoort lag in schooljaar 2015-2016 op 1,47%.

Dit is al een belangrijke verbetering ten opzicht van 2013-2014 (2,38%).[1]

Toch vinden wij extra aandacht nodig.

De Partij van de Arbeid streeft er naar dat vanaf 2022 iedere jongere in Westervoort het voortgezet onderwijs afrondt en een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt heeft, maar liever nog met een kwalificatie heeft die toegang geeft tot het hoger onderwijs.

 

AandachtspuntenDoelstellingen
•          Vroegtijdige schoolverlaters (VSV’ers)[2]ü  Tenminste 99% van de jongeren in Westervoort verlaat vanaf 2022 het onderwijs met een startkwalificatie.
•          Zwemvaardigheidü  Vanaf 2022 verlaten alle leerlingen in Westervoort de basisschool met een zwemvaardigheid op het niveau van diploma b van de KNZB.

•         Jeugdzorg

Door het land heen zien we verschillende problemen in de jeugdzorg, waarbij kinderen de dupe zijn omdat gemeenten niet goed weten wat te doen in crisissituaties en/of wanneer budgetten twee maanden voor het einde van het jaar op zijn. Er is teveel focus op budget bij aanbestedingen en niet of te weinig op de belangen van de kinderen zelf. Veel professionals hebben hierover al de noodklok geluid en de PvdA vindt dat kinderen altijd geholpen en beschermd moeten kunnen worden.

 

AandachtspuntenDoelstellingen
•          Wachttijdenü  Geen wachttijden!
•          Kennis, vaardigheden van en doorverwijsangst bij beoordelaars/hulpverleners, binnen het gemeentelijk apparaat (goed voor elkaar team), bij complexe hulpvragen
•          Het gebrek aan voldoende capaciteit bij zorgverleners
•          Schuldenproblematiek in de gezinnenzie hoofdstuk 1

 

N.B. Wij verwachten dat hiervoor meer geld moet worden vrijgemaakt.

 

•         Jeugd

Het jongerenwerk is de afgelopen perioden van een goed niveau geweest. De PvdA wil het bestaande beleid handhaven. Zo zijn bijvoorbeeld Creon, jeugdwerkers en andere initiatieven van groot belang voor een goed jeugdbeleid.

4.     Leven in een duurzaam en groen Westervoort

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente en ons land. De verduurzaming gaat nu te traag; er is versnelling nodig. De gemeente richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de (lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel voordeel.

 

Hierbij wordt ook gekeken hoe huurders mee kunnen delen in de opbrengsten van door de overheid gesubsidieerde projecten.

•         Energietransitie

De Nederlandse overheid heeft als doel dat de gebouwde omgeving CO2 neutraal verwarmd wordt in 2050. Westervoort kan hierbij aan mee helpen! Dit willen wij doen door in 2040 compleet klimaatneutraal te zijn.

 

Aandachtspunt(en)Doelstellingen
•          Woningisolatie

•          Energieverbruik

•          Energieopwekking

•          Alternatieve energievoorziening

o    Zon, wind, restwarmte, bodemwarmte, warmtepompen

•          Verlaten van de gasnetten

•          Stadsverwarming

•          Waterstof als energiedrager

ü  Lokale klimaatverordening of -agenda gereed in 2021 met concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids-)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.

 

ü  Klimaatneutraal in 2040

•          Klimaatneutraal bouwenü  In 100% van de uit te geven vergunningen voor ingrijpende renovatie en nieuwbouw moet klimaatneutraal bouwen zijn opgenomen.
•          Verduurzaming energieverbruikü  Tenminste 4 bewonerscoöperaties voor duurzame energieopwekking in 2022

•         Klimaatverandering

Om ook in de toekomst prettig te kunnen leven moeten we ons dorp (her-)inrichten met het oog op die toekomst.

We zullen ons moeten voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming

 

Aandachtspunt(en)Doelstelling(en)
•          Klimaatadaptatie

 

ü  Klimaatadaptatieverordening gereed in 2020 waarin in elk geval is opgenomen dat bij elke ingreep in de fysieke infrastructuur aandacht wordt besteed aan maatregelen die Westervoort verder voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

ü  Klimaatadaptatieplan gereed in 2022

ü  Regenbestendig bouwen, vermindering van verhard oppervlak en betere afwatering en berging

ü  Hemelwaterafvoer niet op het vuilwaterriool maar op het oppervlakte water.

 

[1] Bron: https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectoroverstijgend/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters/vsv-in-de-gemeenten)

[2] Bron: DUO
Definitie: Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma.